Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu AGD Akcesoria

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE:

Sprzedawca-P.H.U. AGD z siedzibąw Izabelinie przy ul. Sierakowskiej 12 kod pocztowy 05-080, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-015-28-05, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów oraz świadczenia usług.

Sklep –zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcęi pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.agdakcesoria.pl
Nabywca –zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarłUmowęsprzedaży lub Umowęo świadczenie usług.
Umowa sprzedaży –umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcąa Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedażna rzecz Nabywcy rzeczy.
Umowa o świadczenie usług –umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcąa Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcęna rzecz Nabywcy usługi lub usług.
Umowa –obejmuje Umowęsprzedaży oraz Umowęo świadczenie usług.
Regulamin –niniejszy Regulamin Sklepu.
Allegro - serwis transakcji online o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane sąaukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony w domenie internetowej www.allegro.pl przez GrupęAllegro
Materiały –informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Grupa Allegro –Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibąw Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanądo rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, WydziałVIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
Użytkownik –użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyćtowary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcęza pośrednictwem Sklepu.

1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Nabywca będący osobąfizycznąmoże korzystaćze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Nabywca nie będący osobąfizycznąmoże korzystaćze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowieńzawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
Nabywca może korzystaćze Sklepu za pośrednictwem urządzeńkomunikujących sięz Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcęnieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcęwarunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcęnie mogąnaruszaćprzepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcęoraz wynikające z tego konsekwencje.
Wykorzystywanie przez Nabywcęnazwy Sprzedawcy, logotypu Sklepu, Materiałów oraz innych niżMateriały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu –tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, (Grupa Allegro lub podmiotów powiązanych z GrupąAllegro). Sprzedawca informuje, iżspółce Grupie Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązańfunkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcęjakichkolwiek działańzmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

2. REJESTRACJA W SKLEPIE

Umowęze Sklepem mogązawieraćjedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
Rejestracja w Sklepie jest możliwa w Sklepie i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonaćwyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracjąoraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy oraz zalogowania sięw Sklepie za pomocąloginu i hasła dostępu przypisanego do konta i po zaakceptowaniu nieniejszego Regulaminu.
Sprzedawca może żądaćuwiarygodnienia przez Nabywcęjego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych przez Sprzedawcędokumentów.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizowaćprzed kolejnąsprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
Z chwiląrejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone sąinformacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówieńw Sklepie.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE –ZAWARCIE UMOWY

Nabywca ma możliwośćdokonywania zamówieńw Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowieńRegulaminu, w szczególności postanowieńdotyczących przerw technicznych.
Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregacjęwybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzaćzawartościąkoszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówieńw Sklepie. Formularz składania zamówienia może byćzłożony z formularzy składowych, służących do określenia:Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie –według wyboru Nabywcy –formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu czyli wskazanymi w formularzu.

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodęna przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytańdotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
Złożenie zamówienia stanowi ofertęw rozumieniu kodeksu cywilnego, złożonąprzez NabywcęSprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iżzamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informacjęo przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwiląprzesłania Nabywcy przez Sprzedawcęinformacji o przyjęciu zamówienia.
W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcęo minimalnym okresie, na jaki ma byćzawarta Umowa jeśli dotyczyćona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

4. ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcętowary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane sąza pomocąnarzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
Wszystkie ceny w Sklepie sącenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane sąoddzielnie.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokośćkosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówieńjużrealizowanych.

5. DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnićświadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie sądostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcęi zwróci całąotrzymanąod niego sumępieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została jużuiszczona.
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonaćświadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcęz powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodąNabywcy spełnićświadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tęsamącenęlub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
Nabywca powinien dokonaćsprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę(kurier, operator pocztowy, etc.).
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy –np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miaręmożliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodniąinny sposób przekazania Nabywcy towaru.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będąprzetwarzane przez Sprzedawcęjako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak równieżw celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie sięodbywaćzgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną. Podanie przez Nabywcęswoich danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe Nabywców mogąbyćudostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizacjęuprawnieńwynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególnąsytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzaćw celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcędanych osobowych Nabywcy innemu niżSprzedawca administratorowi danych.
Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców sąchronione przez Sprzedawcęprzed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnionąmodyfikacjąwskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeńtechnicznych i organizacyjnych.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca może składaćSprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
Reklamacjęnależy składaćw formie elektronicznej za pomocąformularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawieraćco najmniej:Sprzedawca może odmówićrozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcędane nie będąwystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcąto jest:imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy; datęzawarcia Umowy stanowiącej podstawęreklamacji; przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy; wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Reklamacja powinna zostaćrozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcępoprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogąpoczty elektronicznej bądźpoczty tradycyjnej.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodęwyrządzonąprzez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpićna piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni  od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi –w terminie 14 dni  od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpićniezwłocznie, nie później niżw terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe.
- jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
-gdy świadczenie usługi rozpoczęto –za zgodą Nabywcy –przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
po usunięciu przez Nabywcęoryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcęw złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogązostaćzwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
w przypadku dostarczania prasy,
w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.

Ponadto

Konsument ma prawdo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może być w formie pisemnej,e-mail,telefonicznej. Konsument zwraca towar sprzedawcy na swój koszt ( najtańszą opcją ). Sprzedawca zwraca wszystkie koszty za towar oraz przesyłkę ( w 1 stronę ). Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument,chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy.

9. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje siędo dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

10. PRZERWY W PRACY SKLEPU

Za przerwy w pracy sklepu uznaje się wszelkie dni ustawowo wolne od pracy oraz wszelkie dni wolne od pracy decyzją Sprzedawcy o czym Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieńRegulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwiląopublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptacjęnowego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mająprzepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodęwyrządzonąprzez produkt niebezpieczny.
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

12. SPORY POZASĄDOWE

W przypadku odrzucenia reklamacji konsument ma możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.Spór za zgodą obu stron może rozwiązywać "neutralna osoba trzecia" niezależna instytucja,arbiter,negocjator.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-01-01

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:275283461ee83fd5021f810b7551813f#0}
Sklep internetowy Shoper.pl